duminică, 11 noiembrie 2012

Propuneri modificare Legea 341/ 2004


Consiliul  Director
Timișoara, b-dul Iuliu Maniu nr. 11/1, tel./fax: 0256/446595
E-mail: asociatia.victoria@gmail.com
  Timișoara
  10.11.2012                                                                                           
Modificări propuse a se realiza în cadrul Legii Recunoștinței Nr. 341/2004
extras din lucrarea:
Cu privire la modul de apreciere, oficială,
al participanților autentici, remarcați prin fapte deosebite,
în cadrul Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989)
(lucrare în curs de finalizare, ce va fi difuzată ulterior)
 În cursul anului 2011, ca urmare a unei puternice și subversive campanii de denigrare, publică, a categoriei societale de participanți, autentici, cu merite deosebite, sau doar activi, la RRD-1989, Guvernul E. Boc, a propus, iar Parlamentul a legiferat o lege prin care, începând cu anul 2012, a fost suspendată, pe de o parte, acordarea indemnizației bănești, reparatorii, iar, pe de altă parte, a fost redus de la 12 la 4, numărul biletelor gratuite de călătorie, prin CFR, acordate, ca drepturi meritocratice, prin Legea Nr. 341/2004 (denumită și: Legea Recunoștinței), participanților autentici, remarcați prin fapte deosebite, pentru victoria RRD-1989 (care nu au fost uciși, respectiv nu au fost răniți, respectiv nu au fost arestați).
Aplicarea restricțiilor în cauză a afectat, în mod grav, existența multor reprezentanți ai categoriei societale în cauză, deoarece s-a efectuat fără o înștiințare prealabilă, fapt ce a provocat multor reprezentanți ai categoriei societale respective, nu doar o accentuată pauperizare materială, ci și adevărate drame existențiale, personale, respectiv familiale.
Având în vedere cele menționate anterior, precum și datorită faptului că, potrivit aprecierii noastre, până în prezent, nu s-a procedat la o revizuire adecvată a Legii 341/2004, în vederea eliminării impostorilor, pe de o parte, respectiv a promovării și, mai ales, a protejării imaginii, publice, a participanțior autentici, cu merite deosebite la realizarea RRD-1989, pe de altă parte, propunem efectuarea următoarelor modificări ale legii în cauză:
1. Înlocuirea categoriei deLuptător remarcat prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989” (prevăzută în cadrul Legii Nr. 341/2004, la articolul 3, aliniatul (1), litera: b-3), acordată participanților considerați a fi autentici și cu merite deosebite la realizarea RRD-1989 (dar care nu se încadrează în categoriile: Luptătorilor decedați, respectiv a Luptătorilor răniți, respectiv a Luptătorilor arestați, prevăzuți, de asemenea, în legea menționată anterior), cu 4 categorii de participanți autentici, cu merite deosebite la realizarea RRD-1989, și anume:
1.1. „Luptător remarcat prin fapte deosebit de importante, în cadrul RRD-1989”, ce urmează a fi acordat numai acelor participanți, autentici, cu merite deosebite în realizarea RRD-1989, care, în regim de voluntariat, au întreprins acțiuni de conducere, organizată, a unor mulțimi de protestatari, în condițiile specifice, de ilegalitate, din fostul regim de dictatură comunistă, în perioada: 14-22.12.1989 - ora 12 (vezi continuarea în Anexa 1);
1.2. „Luptător în cadrul RRD-1989”, acordat acelor participanți, autentici, cu merite deosebite în cadrul RRD-1989, în perioada 14-22.12.1989-ora 12, dar care participanți nu s-au remarcat prin acțiuni deosebite (de conducere, respectiv de organizare, sau alte acțiuni, considerate a fi de: risc existențial maxim), menționate la punctul anterior;
1.3. „Participant activ, remarcat prin fapte semnificative, în cadrul RRD-1989”, acordat acelor participanți, autentici, care s-au remarcat, semnificativ, în perioada 14-22.12.1989 - ora 12, dar care nu se încadrează în cele două categorii menționate anterior;
 În contextul celor expuse, mai propunem ca toți participanții, autentici, la RRD-1989, care se încadrează în cele 3 categorii, propuse anterior, să fie selectați, exclusiv, dintre participanții care s-au integrat, în cadrul RRD-1989, respectiv în cadrul revoltelor importante, preliminare declanșării RRD-1989, în perioada 14-22.12.1989 - ora 12, și numai din orașele care au avut o contribuție deosebită în realizarea RRD-1989, recunoscută, oficial, ca atare, prin acordarea titlurilor meritocratice de: oraș-martir (de fapt, corect ar fi fost: oraș-erou), în cadrul RRD-1989, cu motivația că, în principiu, un participant activ, autentic, cu merite deosebite, respectiv un participant activ, remarcat prin fapte semnificative, la realizarea RRD-1989, nu putea, de regulă, să existe și să se remarce, astfel (decât, eventual, ca: excepție), în cadrul unor orașe care nu au fost apreciate, la nivel oficial, ca orașe cu merite deosebite, respectiv semnificative, în realizarea RRD-1989. Eventualele excepții propunem a fi analizate și rezolvate, în mod corespunzător, la nivel de caz, de către o comisie, adecvat alcătuită, în a cărei componență propunem să fie inclus, în măsura posibilului, cel puțin un participant, autentic, cu merite deosebite în realizarea RRD-1989, din localitatea în care un solicitant de tip: excepție (în sensul menționat anterior) solicită recunoașterea și, totodată, integrarea legală, ca: Participant (autentic), remarcat prin fapte semnificative, sau doar activ în cadrul RRD-1989, sau (în absența unui asemenea participant) a unui specialist în istoria RRD-1989, cunoscător, inclusiv, al evenimentelor care au avut loc în localitatea în cauză.
1.4. „Participant activ la înfăptuirea RRD-1989”, titlu ce urmează a fi acordat solicitanților care nu se încadrează în condițiile precizate la cele trei categorii de participanți, menționate anterior, dar care au acționat, în mod activ, în perioada 14-22.12.1989 - ora 12, în toate orașele care s-au ridicat, în sprijinul RRD-1989, chiar dacă orașele în cauză nu au fost apreciate, la nivel oficial, ca având o contribuție deosebită, respectiv semnificativă, în înfăptuirea RRD-1989. În această categorie considerăm, însă, pe de altă parte, că trebuie să fie integrați și participanții, activi, la înfăptuirea RRD-1989, din orașele apreciate, oficial, ca având contribuții deosebite la realizarea RRD-1989, dar care nu au putut fi încadrați în cele trei categorii, menționate anterior (vezi continuarea în Anexa 2).

2. Referitor la indemnizația aferentă acordării celor 4 titluri, menționate anterior, propunem ca aceasta să fie intitulată: meritocratică, și nu: reparatorie (cum prevede, în prezent, Legea Nr. 341/2004, la articolul 4, aliniatul (3)). 
3. Precizăm, în același context, că, în opinia asociației noastre, s-a mai greșit, grav, inclusiv, prin acordarea titlului meritocratic de: Luptător remarcat prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989”, unor solicitanți aparținând unor instituții cunoscute ca opresoare, respectiv chiar represoare (funcție de caz), din cadrul fostului regim comunist-dictatorial, cu observația referitoare la faptul că, chiar dacă au existat astfel de solicitanți, care aveau anumite merite, aceștia trebuie considerați doar ca: sprijinitori ai RRD-1989, și nu ca: participanții autentici la realizarea RRD-1989, așa cum au fost încadrați atât în cadrul Legii Nr. 42/1990, cât și în cadrul Legii Nr. 341/2004 (vezi continuarea în Anexa 3).
 
4. În contextul expus anterior, asociația noastră solicită, oficial, ca fiind, imperios, necesară, din punct de vedere juridic, respectiv istoric, dar mai ales moral, adoptarea unei legi speciale, prin care crimele comise în cadrul RRD-1989 și rămase încă incomplet investigate, între care: „atacul teroriștilor”, respectiv: preluarea, nelegitimă (în aprecierea noastră), a puterii de stat, de către C-FSN, să fie declarate ca: imprescriptibile temporal, iar făptuitorii (organizatori, respectiv realizatori, precum și complicii lor) să fie inculpați și judecați (după caz), inclusiv în calitate de: potențiali criminali societali, respectiv de complici la comiterea de: crime societale, sau de: genocid (categorial populațional, ca să ne referim, inclusiv, la o infracțiune prevăzută în cadrul Codului Penal, actual, din România, pe baza căreia a fost condamnat, la moarte și fostul dictator comunist N. Ceaușescu, în simulacrul de proces, „organizat” de către C-FSN, sub patronajul lui I. Iliescu).
5. Într-un alt context, apreciem că și în legătură cu echivalarea participanților la Revolta de la Brașov, din 15 noiembrie 1987, tot ca: „Luptător remarcat prin fapte deosebite, în victoria RRD-1989”, s-a greșit, deoarece revolta în cauză nu a fost revoluție, iar revendicările revoltei respective nu au fost nici de amploarea și nici de cutezanța revendicărilor efectuate în cadrul RRD-1989, neimplicând riscurile existențiale pe care și le-au asumat realizatorii, autentici, ai RRD-1989 (vezi continuarea în Anexa 4).

6. Referitor la valoarea indemnizației meritocratice, propusă a înlocui indemnizația reparatorie, din Legea 341/2004 (la articolul 4, aliniatul (3), litera e), apreciem că: acordarea indemnizației, în cauză, nu trebuie să fie condiționată de faptul ca beneficiarul să aibă un venit, lunar, mai mic ca salariul mediu brut (SMB) pe economie: SMBE (așa cum se condiționează în actuala Lege nr. 341/2004, la articolul 4, aliniatul (4)), netrebuind să fie considerată ca un sprijin financiar, social, reparatoriu, ci ca o gratificație specific meritocratică, constituind, astfel, o corectă încadrare morală și apreciativă a indemnizației respective.
 Mai propunem, în același context, ca valoarea indemnizației meritocratice, în cauză, să fie diferențiată, corespunzător, pentru cele patru categorii de încadrare, propuse anterior, având în vedere, mai ales, faptul că valoarea legiferată a fi acordată prin Legea Recunoștinței nr. 341/2004, pentru indemnizația reparatorie, în cauză, este aceeași pentru întreaga categorie de: Luptători remarcați prin fapte deosebite, pentru victoria RRD-1989. Propunem astfel ca valoarea indemnizației meritocratice, în cauză, să fie: echivalentă cu 2,2 salarii medii, brute pe economie (SMBE), pentru prima categorie de participanți autentici, cu merite deosebite în realizarea RRD-1989, respectiv cu 1,6 SMBE pentru cea de-a doua categorie, respectiv cu 1 SMBE pentru cea de-a treia categorie și respectiv cu 0,6 SMBE pentru ultima categorie propusă.
7. În același context, mai propunem: limitarea maximă a numărului de participanți ce pot fi încadrați în fiecare dintre cele 4 categorii de participanți la RRD-1989, și anume: pentru prima categorie de participanți să fie fixat un număr maxim, posibil, de 150 de participanți, respectiv, pentru a doua categorie, un număr maxim, posibil, de 850 de participanți, respectiv, pentru a treia categorie, un număr maxim, posibil, de 1.000 de participanți, iar pentru a patra categorie, un număr maxim, posibil, de 2.000 de participanți (adică, în total, 4.000 de participanți, care apreciem că ar trebui avuți în vedere, la nivel maxim, în scopul acordării indemnizației meritocratice respective), cu observația că propunerea, în cauză, se referă la numărul maxim, și nu la cel real, existent, de fapt, referitor la care, pe baza experienței pe care o deținem, apreciem că este, corespunzător (și chiar semnificativ), mai mic, având în vedere încetarea existenței fizice a multor participanți autentici, cu merite deosebite, sau doar activi, în cadrul RRD-1989, în perioada post-revoluționară (vezi continuarea în Anexa 5).
8. Tot în același context, apreciem, pe baza experienței pe care am dobândit-o, că este necesară limitarea vârstei minime a solicitanților pentru acordarea titlurilor meritocratice, menționate anterior, la 14 ani (împliniți până la data de 31.12.1989), urmând ca eventualele excepții (estimate, de noi, ca puține, la număr) să fie luate în considerare și apreciate, în mod corespunzător, doar ca: excepții, de către o comisie adecvată, alcătuită după modelul expus anterior, pentru celelalte tipuri de excepții, care au mai fost avute în vedere (vezi continuarea în Anexa 6).
9. Într-un context similar, mai propunem efectuarea verificării autenticității tuturor cazurilor în care, din aceeași familie, au existat solicitări pentru mai multe persoane, în vederea acordării unor titluri meritocratice, în legătură cu participarea, remarcată prin fapte deosebite, la RRD-1989. Deși cunoaștem că astfel de cazuri au existat, fiind și corespunzător motivate, totuși, cu experiența pe care o avem, apreciem că și în această categorie de solicitanți s-au comis multe abuzuri.
10. Tot în contextul menționat anterior, dorim să mai semnalăm, și tot ca pe un fapt pe care îl apreciem a fi deosebit de grav, situația creată prin: infiltrarea participanților autentici, cu merite deosebite în realizarea RRD-1989, încă de la început, cu un număr mare de impostori, în calitate de: agenți „acoperiți”, care, de fapt, erau angajați ai fostelor instituții opresive, din cadrul fostului regim comunist-totalitar. Mai semnalăm și faptul că: dintre acești: agenți „acoperiți” și infiltrați, în cadrul RRD-1989, printre participanții autentici, doar o parte au fost, ulterior, demascați, ca atare (inclusiv de către: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități - CNSAS), deoarece, din câte cunoaștem: nedeconspirarea celorlalți s-a datorat, în principal, faptului că au fost reintegrați, în secret, în aceeași calitate (de agenți „acoperiți”), după încheierea RRD-1989, de către noile instituții, de stat, având ca obiectiv culegerea de informații societale (vezi continuarea în Anexa 7).
  
11. Datorită celor expuse anterior (despre care apreciem că evidențiază, pentru cei exemplificați, nu o participare autentic revoluționară, ci, de fapt, o participare autentic contra-revoluționară), mai considerăm că ne revine, ca datorie de onoare, obligația de a acționa pentru eliminarea (epurarea) dintre participanții considerați, oficial, ca autentici, la realizarea RRD-1989 și legiferați, ca atare, atât prin Legea Nr. 14/1990, cât și prin Legea Nr. 341/2004, a tuturor celor care au fost și au rămas, de fapt: agenți „acoperiți”, infiltrați printre revoluționarii autentici, în scopuri subversive și, probabil chiar represive, precum și, mai ales, pe acei care s-au implicat, activ, în instalarea, în calitate de conducători (chiar la nivel suprem!) ai RRD-1989 (și, mai ales, în orașele care s-au evidențiat, în mod deosebit, în cadrul RRD-1989), atât a unor foști activiști ai PCR, cât și a unor membri componenți ai fostelor instituții de oprimare, respectiv chiar de reprimare, din cadrul fostului regim comunist-dictatorial (exemplu: cazul grupării lui I. Iliescu, din cadrul C-FSN, respectiv cazul unor generali, acuzați, oficial, și chiar condamnați pentru participare represivă la RRD-1989, dar incluși, ulterior, în Guvernul P. Roman).
12. În finalul acestui context, mai apreciem, cu regret, că: trebuie luată în considerare și decăderea morală, în timp, a unor participanți care au fost autentici și chiar cu merite deosebite în realizarea RRD-1989, dar care, ulterior, din oportunism, sau din alte motive (exemple: sărăcie, nereușită existențială, oportunism ș.a.), s-au transformat, din apărători și promovatori ai idealurilor RRD-1989 (în conformitate cu prevederile constituționale din articolul 1, aliniatul 3, din Constituția actuală a României), în sabotori sau chiar detractori, de fapt, ai idealurilor RRD-1989, și chiar în promovatori ai unor interese oculte și subversive, de tip politico-partidic, monarhic, masonic, sau chiar mafiot, vizând, inclusiv, anularea, de fapt, a unor calități statale, ale Statului Român, între care semnalăm, mai ales: uzurparea calității de deținător exclusiv, al Suveranității naționale de către Poporul Român (ca valori statale, democratice, deosebite, obținute tocmai prin realizarea RRD-1989).  
13. Pe de altă parte, mai considerăm că trebuie evidențiată și condamnată decăderea morală a unor conducători de asociații de participanți la RRD-1989, precum și chiar a unor întregi asociații de participanți la RRD-1989, pentru complicitate în legalizarea abuzivă și, totodată, falsă, a multor impostori, în calitate de: „Luptători remarcați prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989” (vezi continuarea în Anexa 8).
14. În final, mai dorim să precizăm, inclusiv ca o concluzie, faptul că, în aprecierea noastră, un participant autentic și, mai ales, unul cu merite deosebite, reale, în realizarea RRD-1989, trebuie să fie și să rămână, până la sfârșitul existenței sale, nu doar un apărător și un promotor al idealurilor RRD-1989, ci și un garant, individual, al apărării și promovării, în atenția publică, a idealurilor în cauză, având în vedere, pe de o parte, fundamentarea oficială a Statului Român, creat prin RRD-1989, tocmai pe idealurile RRD-1989, certificate prin specificarea, directă și explicită, a acestui fapt, chiar la nivel constituțional (în cadrul Constituției actuale a României, la articolul 1, aliniatul 3), cât și, pe de altă parte, faptul că, pentru afirmarea și împlinirea idealurilor RRD-1989, au murit, au fost răniți și au luptat adevărații eroi ai Poporului Român, cărora, însă, prin diversiune, mistificare și subversiune, li s-a răpit, în data de 22.12.1989, în cadrul orei 22, dreptul de a prelua puterea în stat (de către gruparea autointitulată: C-FSN, cu sprijinul, determinant, al unei grupări subversive și criminale, din cadrul conducerii, a MApN, condusă, din câte cunoaștem, de către fostul general: V.A. Stănculescu, care, din câte cunoaștem, a declanșat, în acest scop, farsa societală, cinică și criminală, denumită, în necunoștință deplină de cauză: „atacul teroriștilor”, între altele și pentru a oferi o falsă legitimitate revoluționară grupării conduse de I. Iliescu și autointitulată: C-FSN, care a confiscat puterea în stat, în dauna revoluționarilor autentici, care au înfăptuit RRD-1989), după care, în timp, s-au anulat și înfăptuirile fundamentale ale RRD-1989, referitoare la Statul Român, adică: statul de drept, național, independent, suveran, unitar și indivizibil, democratic, social și republican, de către o categorie politico-partidică nevrednică și ticăloșită, prin corupție, masonizare și chiar mafiotizare, care a reușit performanța societală, greu de imaginat, după înfăptuirea RRD-1989, de a aduce România într-o stare, societală, apreciată, de către majoritatea Populației țării, ca fiind mai rea decât starea societală din perioada de dictatură comunistă, pe care participanții autentici, cu merite deosebite, au înlăturat-o, de la exercitarea puterii în stat, tocmai prin înfăptuirea RRD-1989.
Anexe
                                                                                                                                                                     
Anexa 1
Modificarea în cauză se referă la restrângerea corespunzătoare, referitoare la data limită, prevăzută pentru aprecierea meritelor participanților la RRD-1989, la data în care s-a produs victoria RRD-1989, adică 22.12.1989,ora 12 (marcată prin fuga, cu elicopterul, a fostului dictator comunist: N. Ceaușescu, de pe acoperișul clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român: CC-PCR), față de data prevăzută în cadrul Legii 341/2004, la articolul 3, aliniatul (1), litera b-3, care extinde limita în cauză, până la data de 25.12.1989, inclusiv), adică se referă la perioada temporală începând de la încercarea de declanșare, la Iași, în data de 14.12.1989, a primei revolte, preliminare (ca: eveniment recunoscut, oficial, considerat semnificativ în cadrul general al RRD-1989), continuând apoi  cu declanșarea revoltei din Timișoara, ca următoarea revoltă preliminară, în data de 16.12.1989, și, apoi, cu declanșarea RRD-1989 propriuzise, în data de 20.12.1989, la Timișoara și, apoi, până la victoria RRD-1989, marcată prin căderea fostului regim comunist-totalitar, în data de 22.12.1989 - ora 12, dar și după aceea, până în data 25.12.1989, inclusiv, adică în perioada de preluare a puterii în stat, considerată a se fi produs  între 22.12.1989-ora 12 și 25.12.1989 (conform periodizării temporale, oficiale, realizată și legiferată, de către SSPR, tocmai în vederea unei aprecieri corecte și adecvate a participanților autentici, remarcați prin fapte deosebite, în cadrul RRD-1989).
Anexa 2
Referitor la solicitanții care au participat la RRD-1989, dar în afara perioadei precizate anterior (adică după data de 22.12.1989, ora 12, până în data de 25.12.1989, inclusiv), apreciem că respectivii solicitanți nu pot fi încadrați în categoria de: participanți, autentici, remarcați prin fapte deosebite, sau doar remarcați prin fapte semnificative, la RRD-1989, sau doar activi, în cadrul RRD-1989, deoarece nu s-au expus unor riscuri existențiale majore, ca participanții care s-au implicat și în perioada de existență și manifestare specifică a dictaturii comuniste, de dinainte de data de 22.12.1989, ora 12, precum și deoarece solicitanții în cauză nu au acționat, de regulă, în regim de voluntariat, ca participanții autentici, remarcați prin fapte deosebite, sau doar activi, în cadrul RRD-1989. Ne motivăm opinia expusă anterior prin observația că, chiar dacă respectivii solicitanți (care s-au implicat în RRD-1989 după data de 22.12.1989, ora 12) consideră că aveau motive întemeiate să solicite o recunoaștere oficială, meritorie, ca participanți la realizarea RRD-1989, această participare trebuie considerată doar ca: o sprijinire a RRD-1989, și nu ca o participare autentică la RRD-1989, și încă cu merite deosebite, sau doar cu merite semnificative, sau doar activă, la RRD-1989 (decât, eventual, doar ca: excepție).
 Anexa 3
 Mai apreciem, din analiza efectuată de către asociația noastră, că solicitanții menționați anterior au acționat, ca: sprijinitori ai RRD-1989, de regulă, ca urmare a unor ordine, sau doar îndemnuri, primite, în acest sens, de la ierarhii abilitate, care, la rândul lor, au fost influențate, sau chiar determinate, în schimbarea atitudinii lor, tocmai de evoluția evenimentelor, în cadrul RRD-1989, optând, mai ales, dintr-o oportunitate specifică, pentru schimbarea, fundamentală, a rolului lor, precum și a modului de acțiune (din neutru, opresiv sau chiar represiv, utilizat, până atunci, în cadrul RRD-1989, în modul de: sprijinitor al RRD-1989), asumat în scopul de a avantaja și totodată de a proteja, astfel, în principal, imaginea, publică, a instituțiilor pe care le reprezentau, cât și, imaginea anumitor persoane, implicate, determinant, în conducerea sau doar în coordonarea respectivelor instituții. Mai trebuie remarcat și faptul că, din punct de vedere statistic, se poate constata că participarea, la RRD-1989, a solicitanților menționați anterior, s-a realizat, masiv, mai ales, după victoria, de fapt, a RRD-1989, în data de 22.12.1989, ora 12, adică în etapa de preluare a puterii în stat (cuprinsă în perioada temporală: 22.12.1989,ora 12, până în data 25.12.1989, inclusiv), care, după cum s-a dovedit ulterior, a fost și a rămas nu doar o etapă confuză, ci și deosebit de suspectă, inclusiv din punct de vedere juridic, etapă care, nici până în prezent, nu a fost legal și integral investigată.
Anexa 4
Tot în contextul celor menționate anterior (în cadrul celor două paragrafe precedente), considerăm că, în vederea aprecierii corespunzătoare a meritelor celor două categorii de solicitanți a fi recunoscuți, oficial, ca participanți, autentici, și chiar cu merite deosebite în RRD-1989 (adică foști membri ai unor instituții, cunoscute ca opresive și chiar represive, în timpul regimului comunist-totalitar, pe de o parte, respectiv de participanți la Revolta de la Brașov, din 15 noiembrie 1987, pe de altă parte), care au fost încadrați, în cadrul Legii 341/2004, tot ca: „Luptător remarcat prin fapte deosebite, pentru victoria RRD-1989”, trebuie să se procedeze la elaborarea unor alte legi de cinstire și  recompensare (cu o altă încadrare meritocratică), diferite de Legea 341/2004, care lege apreciem că trebuie să rămână, aferentă, exclusiv participanților autentici, remarcați prin fapte deosebite, sau doar activi, în cadrul RRD-1989.

 Anexa 5
Mai propunem ca eventualilor solicitanți, integrați în categoria: excepții (dacă vor exista), solicitările să le fie luate în considerare, analizate și respectiv soluționate, de la caz la caz, de către o comisie adecvată, în a cărei componență să fie, însă, incluși și participanți autentici, cu merite deosebite în realizarea RRD-1989 (recunoscuți ca având un statut moral corespunzător, pe lângă cel de participant activ, autentic, la RRD-1989), chiar din cadrul localității în care își revendică participarea (declarată ca remarcată prin fapte deosebite, sau doar activă), solicitantul în cauză.
Anexa 6
Motivăm propunerea anterioară, prin aceea că am putut constata că au existat destul de multe solicitări (care au fost rezolvate favorabil), adică de a acorda titluri meritocratice, în legătură cu participarea la RRD-1989, unor persoane de vârste reduse și chiar foarte reduse, cu motivația că au fost însoțitoare ale unuia dintre părinți, motivație despre care apreciem că nu poate fi luată în considerare, din punct de vedere legal, deoarece reflectă, mai degrabă, o carență deplorabilă, de comportament familial (și nu un merit, de natură a fi apreciat, oficial), în a implica, în evenimente deosebit de periculoase, copii minori.
Anexa 7
Mai precizăm, tot din experiența noastră, că: agenții „acoperiți”, în cauză, au fost infiltrați, în cadrul RRD-1989, în general, în scop subversiv și inclusiv în acela de a acționa, în mod represiv (la momentul apreciat ca oportun), pentru a-i aresta pe conducătorii revoluționarilor, precum și pe mulți dintre revoluționarii autentici, sau chiar pentru a-i reprima, și a înăbuși, astfel, RRD-1989, sau, în funcție de caz, pentru a-i înlocui pe conducătorii autentici ai RRD-1989 cu: pseudo-conducători, stabiliți de către fostele instituții de oprimare, respectiv de reprimare, ale fostului regim comunist-totalitar, în scopul de a recupera, astfel, în folosul clientelei politico-partidice, pe care o reprezentau, nu doar RRD-1989, ci, mai ales: puterea în stat (așa cum apreciem că au și procedat, de fapt, prin intermediul C-FSN) și a putea declara, apoi, în diferite ocazii (prin anumiți „reprezentanți”), în mod sfidător și cinic, că: „La vremuri noi, tot noi!”.
 În acest context, apreciem că trebuie explicate și motivate, inclusiv: anumite tentative, nereușite (care au avut loc și la Timișoara), de a înlocui pe conducătorii autentici ai RRD-1989, cu reprezentanți ai unei grupări de astfel de agenți „acoperiți”, special infiltrați în cadrul RRD-1989 (tentativă menționată de către mai mulți agenți „acoperiți”), dar evidențiată, în mod special, din proprie inițiativă, înainte de a deceda, recent, de către I. Curuțiu, fost astfel de agent „acoperit”, care, însă, în condițiile dramatice specifice desfășurării RRD-1989, la Timișoara, spre cinstea sa, a optat, încă din data de 21.12.1989, să treacă de partea revoluționarilor autentici și să împiedice alți agenți „acoperiți”, infiltrați (pe care îi cunoștea), să deturneze, în aceeași dată, RRD-1989, în favoarea grupărilor de interese pe care le reprezentau agenții „acoperiți”, în cauză.
 Exemplificăm, tot în cazul Timișoara, și: organizarea și declanșarea unui complot, având ca obiectiv înlocuirea președintelui Frontului Democratic Român - FDR (după plecarea acestuia, spre capitală, cu o delegație, pentru a face joncțiunea cu revoluționarii din București), cu fostul activist PCR: Radu Bălan, complot eșuat însă, datorită reîntoarcerii, neașteptate, a președintelui FDR, la Timișoara, în dimineața datei de 22.12.1989, precum și datorită sprijinului unor agenți „acoperiți” (care au preferat, determinați, desigur, și de evoluția evenimentelor), să se transforme, din agresori, în sprijinitori ai RRD-1989. În cadrul complotului menționat anterior s-au evidențiat anumiți „pseudo-revoluționari”, precum: I. Savu, I. Marcu, N. Bădilescu, S. Oprea, Cornel Eustațiu (care, ulterior, în data 12.01.1990, a cerut, în numele RRD-1989, conducerii Garnizoanei militare, din Timișoara, să preia, forțat, conducerea Consiliului Județean Timiș, de la reprezentanții FDR) ș.a. Datorită unei neinvestigări, corespunzătoare, oficiale, a evenimentului în cauză, cei exemplificați anterior sunt considerați, inclusiv în prezent, ca fiind participanți autentici și încă cu merite deosebite, în realizarea, la Timișoara, a RRD-1989, fiind prezentați, ca atare, inclusiv în cadrul unor emisiuni și chiar seriale de televiziune, dedicate RRD-1989, realizate chiar de către TVR (exemplu: un episod, special, din cadrul serialului: Memorialul durerii, dedicat RRD-1989, realizat de către L. Hossu Longin, respectiv un serial despre RRD-1989, la Timișoara, realizat de către Studioul teritorial TVR Timișoara, avându-l ca regizor pe: V. Bogdan), deși realizatorii, în cauză, au fost înștiințați, în prealabil, în legătură cu participarea „specifică”, la RRD-1989, a celor exemplificați anterior.
Anexa 8
Exemplificăm cele afirmate anterior cu Asociația „Metrou 1989”, înființată și condusă de fostul Secretar de stat al SSPR: G. Costin (în prezent aflat în detenție și inculpat, din câte cunoaștem, pentru constituierea și conducerea unui grup organizat, care a acționat subversiv, în mod corespunzător, pentru legalizarea abuzivă și totodată falsă a multor impostori, în scopul de a obține venituri ilicite, de pe urma acestui fapt), asociație care a înființat și mai multe filiale, în întreaga țară, dintre care o mare parte s-au transformat, ulterior, în asociații de sine stătătoare (constituite însă nelegal, în afara termenului limită fixat, în acest scop, prin Legea 42/1990 și Legea 341/2004), asociații prin intermediul cărora au fost recomandați, oficial, și legalizați ca: Luptători remarcați prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989, din câte cunoaștem, cea mai mare parte a impostorilor existenți în prezent. Mai semnalăm că în perioada în care numitul G. Costin a funcționat ca Subsecretar de stat, iar apoi ca Secretar de stat la SSPR, s-au comis, din câte cunoaștem, cele mai multe abuzuri referitoare la promovarea, oficială, a imposturii, în cadrul categoriei societale de participanți autentici, cu merite deosebite, în cadrul RRD-1989 (inclusiv prin încheierea unor contracte notariale, de reprezentare și promovare de interese specifice, de tip clientelar, pe bază de comision corespunzător, a multor impostori, numirile, precum și susținerile în posturile respective de conducere, ale lui G. Costin, motivându-se, probabil, tocmai pentru a facilita, în acest scop conferirea, oficială, dar fals legitimată, de revoluționar autentic, unor clientelari politici ai partidelor politice, aflat la guvernare, care l-au numit și menținut, în funcția respectivă, o anumită perioadă de timp, chiar și după ce activitatea sa subversivă a fost reclamată, oficial, inclusiv prin acțiuni de protest public (în care s-a solicitat demiterea, inculparea și judecarea celui în cauză), organizate de către alte asociații de participanți la RRD-1989.
Tot în contextul expus anterior, mai exemplificăm și alte câteva cazuri, pe care le considerăm semnificative, ca: fostul conducător al FDR: P. Morar (devenit oportunist politic și, în prezent: membru marcant al PDL-Timiș), precum și: R. Motica, fost Decan al Facultății de Drept, din cadrul Universității de Vest, din Timișoara (devenit oportunist și auto-declarat, ulterior, în mod cinic, ca fiind: mason, încă din 1986), la Timișoara, precum și pe I. Iliescu și pe apropiații săi (în special: V. Măgureanu), în calitate de membri marcanți ai C-FSN și ulterior ai FSN, la București. Din experiența pe care o deținem, analizând situația în cauză, apreciem, cu regret, că numărul participanților, cu merite deosebite, sau doar activi, în cadrul RRD-1989, decăzuți moral și transformați în oportuniști, și chiar în traficanți de certificate de revoluționar, este decepționant de mare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu